1 1 1 1 1

مشخصات دستگاه  Safe Seal Stamp

گزارش از شماره و نوع اسناد مهر شده

جلوگیری از ثبت مهر در ساعات غیر اداری

جلوگیری از ثبت مهر توسط افراد غیر مجاز

گزارش گیری از زمانهای ثبت مهر توسط افراد

دارای شمارنده جهت نمایش مهرهای ثبت شده در روز

مجهز به سنسور تشخیص کاغذ جهت جلوگیری از ثبت مهر در صورت عدم وجود  کاغذ

دارای گواهی ثبت اختراع

 

Contact us

+982126602500-7

Kara200 is the first manufacturer of time and attendance systems in Iran

Kara200 is the first service provider of cloud time attendance systems in iran.

     iOS دانلود نرم افزار حضور و غیاب